Inici -> Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

 

Què és?

L'article 41.1 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan la persona interessada resulti obligada a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquelles persones interessades que no hi estan obligades, la notificació electrònica té caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment al Consell d'Eivissa que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord l'article 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de practicar-se mitjançant compareixença a la Seu electrònica, tant per accedir a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament hagueu decidit subscriure-us com per a aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas de les persones usuàries obligades per l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

Què necessit?

  • Per utilitzar aquest servei és necessari disposar d'un DNI electrònic o un altre certificat digital reconegut inclòs en la llista de Certificats admesos.
  • Heu de tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques relacionades a la pàgina d'ajuda de la Seu.
  • En cas de tenir problemes amb aquest servei, consulteu la pàgina de resolució de problemes freqüents.
  • Subscriure-us al servei.

Com don el meu consentiment per a la subscripció o la baixa de notificació electrònica?

Accedint al servei Consentiment per a la subscripció o baixa de notificacions electròniques.

Com funciona?

Cada vegada que es posi a disposició una notificació electrònica, el Consell d'Eivissa enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat. Teniu en compte que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Accediu regularment a la vostra Bústia de notificacions electròniques per verificar si s'hi ha posat a la vostra disposició una nova notificació. No deixeu transcórrer un temps superior als 10 dies naturals, termini que la normativa reguladora estableix perquè accediu a la notificació. En cas contrari, transcorregut el termini, el Consell d'Eivissa entendrà que heu rebutjat la notificació donant per notificat l'acte amb caràcter general, tret que d'ofici o a instància es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

A la bústia podreu acceptar i rebutjar les noves notificacions. En aquest moment la persona (física o jurídica) es donarà per notificada i podrà consultar les ja acceptades o rebutjades.

Acceptar o rebutjar la notificació suposarà l'emissió del corresponent justificant de recepció, que haureu de signar electrònicament.

Accés a la vostra bústia de notificacions

 

Data última modificació: 12 de desembre de 2017