Inicio -> Què és la Seu electrònica

Què és la Seu electrònica

 

La Seu electrònica del Consell d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) facilita l'accés als serveis d'Administració Electrònica que el Consell d'Eivissa posa a la disposició de la ciutadania i d'empreses en compliment de l'establert en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. A través de la Seu la ciutadania i les empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació i realitzar les seues gestions amb el Consell d'Eivissa.

A qui va dirigida?

A tota la ciutadania i les empreses que optin o hagin d'interactuar amb el Consell d'Eivissa per Internet.

Tenen la mateixa validesa les gestions electròniques realitzades a través de la Seu que les realitzades presencialment?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre ciutadania/empresa i la Seu és segura. Tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els certificats digitals garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que s'envien per Internet estan xifrades i, una vegada que es guarden en els sistemes del Consell d'Eivissa, s'utilitzen els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

Podreu accedir-hi i realitzar-hi tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tenguin en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Alguns serveis de la Seu poden no estar disponibles en determinades franges horàries per manteniment tècnic.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu electrònica del Consell d'Eivissa us demanam que us poseu en contacte amb nosaltres a través de l'apartat Incidències del sistema o telefonant a l'Oficina d'Atenció en matèria de Registre.

 

Data última modificació: 15 de desembre de 2017