Queixes i suggeriments
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La queixa o reclamació és una facultat que té qualsevol ciutadà o ciutadana per reflectir la seua disconformitat puntual, respecte a qualsevol servei públic o en el seu àmbit privat, que pugui ser atesa pels serveis del Consell Insular. La queixa o reclamació no tindrà, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquesta queixa o reclamació no condiciona, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercitar els que figurin en ell com interessats.

El suggeriment és el procediment mitjançant el qual, si un ciutadà o ciutadana té alguna iniciativa o suggeriment per millorar la qualitat dels serveis, incrementar el rendiment o l'estalvi de la despesa pública, simplificar tràmits o suprimir els que siguin innecessaris o qualsevol altra mesura que suposi un major grau de satisfacció de la societat en les seues relacions amb el Consell Insular d'Eivissa, pugui fer-la arribar en la forma que estimi convenient, ja sigui per escrit o personalment, als organismes, autoritats o funcionaris que tenguin atribuïdes les competències en la matèria.

Qui ho pot presentar:

Qualsevol interessat/ada

Presentació:
  • Presencialment:
    • Presentant la documentació associada en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, av. d'Espanya, 49, Eivissa o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • En línia:
    • Mitjançant la Seu Electrònica, on també pot presentar la documentació en forma electrònica.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació de la persona sol·licitant:
Baix:No és necessari demostrar la seva identitat
Documents a presentar:
Documentación requerida
  • Reclamació
  • Queixa
  • Suggeriment