Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (codi segur de verificació) es permet:

  1. La verificació i la confrontació electrònica de documents impresos.
  2. L'accés a les dades ampliades de caixetins de rebuts.