AVÍS!

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els termes i els terminis administratius com una de les mesures adoptades per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

El còmput dels termes i terminis es reiniciarà en el moment en què perdi vigència la normativa reguladora abans assenyalada o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquesta.

No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions que vinguin motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.

En els casos en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, el Consell Insular d'Eivissa podrà acordar, de manera motivada, algunes mesures que es limitaran a l'estrictament necessari, sempre que les persones interessades estiguin d'acord.

Arribat el moment, el Consell Insular d'Eivissa avisarà en aquesta Seu electrònica de la data en la qual queden reactivats tots els termes i terminis.

Aquestes mesures no impedeixen que vostè pugui iniciar o continuar realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta Seu electrònica.

L'accés electrònic al vostre Consell d'Eivissa amb plenes garanties

La Seu Electrònica del Consell d'Eivissa és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual el Consell d'Eivissa difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu Electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis per part del Consell d'Eivissa.

Per als tràmits de la Seu Electrònica' està disponible la utilització de Autofirma, per la qual cosa és requisit tenir instal·lada l'aplicació, que es pot descarregar de https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.

Consulteu Interrupcions del servei en el lateral d'aquesta Seu Electrònica

Per tràmits amb Administració General de l'Estat clicar el següent enllaç: https://administracion.gob.es/
Per tràmits amb Govern Balear clicar el següent enllaç: https://www.caib.es/seucaib/

 

Consulta de dades personals

 
 

Tributs i pagaments