Inici -> Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

 

Els serveis de la seu electrònica del Consell d'Eivissa estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No obstant això, als efectes del còmput de terminis fixat en dies hàbils, la presentació de documentació en el registre electrònic en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, s'informarà a la ciutadania amb la màxima antelació possible a l'apartat "Interrupcions del serveis " indicant quins són els mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la seu electrònica o altres mitjans que permetin la difusió d'aquesta circumstància. Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que es solucioni el problema, es podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i dies establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de festes locals. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas.

Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Els dies festius per a l'any actual en l'àmbit de l'illa d'Eivissa s'indiquen en el següent calendari. 

 

Serveis relacionats

 

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017