Inici -> Avís legal

Avís legal

 

Drets dels ciutadans en la seua relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conéixer la identitat dels responsables del tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionin drets de tercers o existeixin raons d'interés públic que ho impideixin.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que es presentin i a la seua devolució, sempre que no hagin de figurar en l'expedient.
 • Conéixer l'estat dels expedients en què es tengui condició d'interessat/ada i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment de tramitació de l'expedient anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigeixin en les normes o que ja estiguin en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar lloc i mitjà per al lliurament de les notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i al personal al seu servei quan així correspongui legalment. Consultar el Registre General de Protecció de dades, sobre el tractament i finalitat de les seues dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seues dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que siguin reconeguts per la Constitució i les Lleus.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i articles 14, 15 i 16 de la Llei L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Si vostè considera que alguns d'aquests drets no és respectat, pot efectuar la seva reclamació a través del Sistema de Reclamacions i Suggeriments que l'Consell d'Eivissa posa a la seva disposició en tots els centres i oficines d'informació municipal i pàgina web.

 

Data última modificació: 21 de novembre de 2017