Tornar Imprimir

Serveis de la Seu electrònica (FAQ)

Aspectes generals

AUTOFIRMA. Nou Sistema De Signatura Electrònica
autofirm@

Amb la intenció de facilitar l'ús de la Seu Electrònica, i donat els problemes continus de compatibilitat que existeixen en les diferents versions de navegadors i versions de l'aplicació java, hem optat per la implantació del component Autofirma per a poder realitzar la signatura electrònica a la Seu Electrònica.

Autofirma és una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, té la característica que és executada des del navegador (prèvia instal·lació a l'ordinador de l'usuari), per això es necessari instal·lar-la prèviament, per a realitzar tràmits a la Seu Electrònica. Per a poder realitzar signatures electròniques des d'aquest lloc web és necessari tenir instal·lat AutoFirma en el seu equip. Descarregui l'aplicació.

Què és Cl@ve PIN?

És una manera de realitzar tràmits per Internet amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada que necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica està basat en l'ús d'un codi triat per l'usuari i un PIN comunicat al telèfon mitjançant l'app Cl@ve PIN o amb un missatge SMS.

És obligatori registrar-se prèviament en el sistema.

Avantatges que ens ofereix:

• És molt senzill, no és necessari recordar una contrasenya de manera permanent
• La seva validesa és limitada en el temps, la qual cosa fa que sigui més segur.

Més informació aquí

 

¿Qui pot utilitzar la Seu Electrònica?

Tots els ciutadans i  persones jurídiques que optin per interactuar amb el Consell Insular d'Eivissa a través d'Internet i disposin d'un certificat digital reconegut.

La Seu Electrònica estarà disponible durant les 24 hores els 365 dies de l'any.
¿És segur utilitzar els serveis identificats de la Seu Electrònica?
Sí, tota la informació que viatja en els serveis que requereixen identificació a la Seu Electrònica del Consell d'Eivissa està xifrada. A més, i gràcies al sistema d'autenticació implantat, es garanteix que només vostè, com a interessat en els seus tràmits, pugui accedir tant a la informació de tramitació, com a les consultes de dades personals.
¿Com puc accedir als serveis de la seu?

Consulti l'apartat de sistemes d'identificació de la Seu Electrònica.

¿Com puc importar el meu certificat digital?

INTERNET EXPLORER

Per a importar un certificat en Internet Explorer hem de realitzar els següents passos:

Accedir al menú Eines - Opcions d'Internet - Continguda - Certificats. La pestanya "Personal" (per defecte) mostra una pantalla amb la relació de Certificats personals instal·lats en el nostre navegador.

Premem el botó "Importar", apareixerà un Assistent que ens guiarà durant tota la importació del certificat. Premem el botó "Següent" i a examinar seleccionem la ruta i el nom del fitxer del certificat que volem importar i premem "Següent".

A la següent finestra se'ns demana la contrasenya amb la qual està protegit el fitxer, la introduïm i marquem la casella "Marcar la clau privada com a exportable" perquè puguem tornar a exportar el certificat amb la seua clau privada i "Habilitar protecció segura...". Premem "Següent".
A continuació ens indica on podem col·locar el certificat importat, deixarem l'opció per defecte i premerem "Següent" i "Finalitzar" i si volem establir una contrasenya al nostre certificat premem "Nivell de seguretat" per a posar-lo enlaire. Assignem una contrasenya i la seua confirmació. Premem finalitzar i ens demanarà de nou la contrasenya que hem introduït. Finalitzem l'assistent.

Si tot és correcte apareixerà un quadre informant-nos que el certificat ha estat importat correctament.

FIREFOX

Acudir al magatzem de certificats del navegador Mozilla Firefox:

Menú Eines / Opcions / Privacitat i Seguretat / Certificats / botó Veure certificats, pestanya de "Els seus Certificats".

 • Premi en el botó "Importar"
 • Busqui la ubicació (disc dur, cd, memòria USB, unitat de xarxa) de la còpia del seu certificat que vol importar.
 • Insereixi la contrasenya mestra del seu navegador (si va establir alguna). Si és la primera vegada que usa aquest navegador amb certificats, insereixi una contrasenya i la confirmació, aquesta contrasenya serà requerida cada vegada que vulgui usar el seu certificat a les webs que el requereixin.
 • Insereixi la contrasenya amb la qual va protegir la seva còpia de seguretat
 • Si tot el procés és correcte, rebrà el següent missatge:

"S'han restaurat satisfactòriament el seu(s) certificat(s) de seguretat i clau(s) privada(es)."

Registre electrònic

¿Què és el "Registre electrònic"?
¿Què és?

El registre electrònic és anàleg al registre presencial. Els ciutadans podran presentar documentació al Consell Insular d'Eivissa a través d'aquest registre sense haver de perdre temps en desplaçaments i esperes.

¿Com funciona el "Registre electrònic"?

Seleccioni el tràmit que desitja realitzar i comprovi que el mateix pot presentar-se a través del Registre electrònic. Empleni les dades sol·licitades en el formulari i annexi la documentació que es requereixi acompanyar a la sol·licitud perquè el Consell Insular d'Eivissa pugui iniciar la gestió amb la major celeritat. Una vegada realitzat el tràmit s'expedirà el corresponent justificant de presentació que podrà descarregar i/o imprimir.

El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques que s'informaran en l'apartat d'Interrupcions del servei.

El Registre Electrònic del Consell Insular d'Eivissa es regirà, a l'efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial de la Seu Electrònica. A l'efecte de còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, s'actuarà en el següent sentit:

 • La data i hora de referència seran els vigents en el moment de la recepció o sortida de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació, en o des del sistema d'informació que doni suport al Registre Electrònic.
 • L'entrada de sol·licituds, escrits i o/comunicacions rebudes en dies inhàbils s'entendran efectuades en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquest efecte, constarà en el seient d'entrada corresponent la data i hora en què efectivament s'ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació presentada però s'indicarà en el missatge de confirmació les zero hores i un minut del següent dia hàbil.
 • Es consideren dies inhàbils, a l'efecte del Registre Electrònic del Consell Insular d'Eivissa, els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de la Comunitat Autònoma i de festes locals. Aquest calendari està publicat en la Seu Electrònica a l'apartat Calendari de dies inhàbils.

Per a utilitzar el Registre Electrònic ha d'utilitzar algun dels Sistemes d'identificació establerts en la Seu Electrònica. A més s'ha de tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflectides en la pàgina de Requisits  tècnics.

¿Com puc aportar un document a un expedient?
Des del tràmit de "Aportació de documentació" accessible des del propi menú de tràmits o des del catàleg de tràmits.
¿Com puc presentar un suggeriment o una queixa?
Des del tràmit de "Queixes i suggeriments" accessible des del propi menú de tràmits o des del propi catàleg de tràmits.

Notificació electrònica

¿Què és la "Notificació electrònica"?

L'Article 41.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica tenen caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar en qualsevol moment al Consell d'Eivissa, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord amb l'art. 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença la Seu electrònica, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament hagi decidit subscriure's com per a aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l'Art. 14.2 de la Ley39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privacitat amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

¿Què necessito per a donar-me d'alta en el servei de "Notificació electrònica"?
 • Identificar-se mitjançant certificat de signatura electrònica o mitjà d'identificació electrònica admès.
 • Tenir una adreça de correu electrònic (en cas d'usuaris obligats).
 • Subscriure's al servei.
¿Com funciona la "Notificació electrònica"?

Cada vegada que es posi a disposició una notificació electrònica, el Consell d'Eivissa enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic que vostè va indicar. Tingui en compte que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Accedeixi assíduament a la seva Bústia de Notificacions electròniques per a verificar si ha s'ha posat a disposició una nova notificació. No deixi transcórrer un temps superior als 10 dies naturals termini que la normativa reguladora estableix perquè vostè accedeixi a la notificació. En cas contrari, transcorregut el termini, el Consell d'Eivissa entendrà que vostè ha rebutjat la notificació donant per notificat l'acte amb caràcter general tret que d'ofici o a instància es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

En la bústia podrà acceptar i rebutjar les noves notificacions. En aquest moment la persona (física o jurídica) es donarà per notificada i podrà consultar les ja acceptades o rebutjades.

L'acceptació o rebuig de la notificació suposarà l'emissió del corresponent justificant de recepció.

¿Com em subscric/dono de baixa del servei de "Notificació electrònica"?

Existeixen diverses maneres de subscriure's o donar-se de baixa del servei de notificació electrònica.

1.- Des de la sol·licitud "Subscripció o baixa de notificacions electrònica"

Podrem triar 3 opcions:

 • A la bústia de notificacions electròniques a la Seu:
  • Permet la subscripció al servei de notificació electròniques per a tots els procediments disponibles a la Seu Electrònica.
 • Per correu postal:
  • Permet la baixa al servei de notificació electròniques per a tots els procediments disponibles a la Seu Electrònica.
 • Desitjo triar per tipus de tràmit:
  • Permet la subscripció o baixa al servei de notificació electròniques de manera individual per a cadascun dels procediments disponibles a la Seu Electrònica.

 

2.- Des del propi tràmit

Durant el procés de tramitació es tria el mitjà de notificació.

 • Notificació electrònica: en seleccionar aquest mitjà s'està subscrivint al servei de notificació electrònica únicamant en aquest procediment.
 • Notificació paper: en seleccionar aquest mitjà s'està donant de baixa del servei de notificació electrònica únicamant en aquest procediment.
¿Com puc consultar "Les meues notificacions"

Pot consultar l'estat de les seves notificacions des del servei "Bústia de notificacions electròniques".

Per a saber més sobre com utilitzar aquest servei premi aquí.

Les meues dades

¿Com puc consultar i modificar "Les meues dades de contacte"?

Pot consultar i modificar les seues dades de contacte des del servei "Dades personals" del menú "Les meues Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

¿Com puc consultar "Les meues anotacions d'entrada i sortida"?

Pot consultar la informació referent a les seves anotacions d'entrada i sortida des del servei "Anotacions en el registre" del menú "Les meues Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

¿Com puc consultar "Els meus expedients"?

Pot consultar la informació referent als seus expedients des del servei "Expedients" del menú "Les meues Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

¿Com puc consultar "Els meus rebuts"?

Pot consultar la informació referent als seus rebuts pendents i cobrats des del servei "Rebuts" del menú "Les meues Dades".

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

Altres serveis

¿Quina funcionalitat té el "Tauler d'anuncis"?

El tauler d'anuncis electrònic permet substituir o complementar la publicació en el tauler d'anuncis tradicional, amb totes les garanties, ja que és possible signar i segellar electrònicament els documents per a garantir la data de publicació i la seva inalterabilitat al llarg del temps.

D'aquesta manera s'afavoreix l'accés a la informació, ja que el ciutadà podrà consultar el tauler d'anuncis electrònic des d'internet, evitant desplaçaments i facilitant la localització de documents d'una manera molt més senzilla i còmode.

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

¿En què consisteix la "Validació de documents"?

Tots els documents signats electrònicament en l'aplicació incorporen un Codi Segur de Verificació (CSV) generat automàticament.

D'aquesta forma, quan s'imprimeix una còpia en paper, aquest codi actua com a "localitzador" del document dins de l'arxiu electrònic del Consell d'Eivissa, dotant al document en paper de la consideració de còpia autèntica amb caràcter general legals.

Si un ciutadà o una altra Administració reben la còpia en paper, poden verificar la seva autenticitat de document de forma molt senzilla.

N'hi ha prou que accedeixin a la Seu Electrònica del Consell d'Eivissa, al servei "Validació de documents" del menú "Tràmits" i teclegin el codi d'identificació. En aquest mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar la seva autenticitat.

Pot accedir a aquest servei des de l'opció "Validació de documents" del menú "Tràmits".

Per a saber més sobre aquest servei premi aquí.

¿Quina funcionalitat té el "Perfil del contractant"?
És un servei que acredita, registra, diposita i posa a la disposició del ciutadà mitjançant Internet tota la informació relativa a la contractació administrativa realitzada pel Consell d'Eivissa, tal com anuncis de licitació, les adjudicacions, els plecs de contractació.
Data de l'última actualitzaciódimarts 12 de maig 2020
Tornar Imprimir